หน้าหลัก/ เอกสารวิชาการ

เอกสารวิชาการ

# ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่อง ปี อ่าน/Download
1 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 หมอดินอาสา ต้นแบบเครือข่ายการอนุรักษ์ดินและน้ำ สู่การจัดการดินอย่างยั่งยืน 2566
2 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 ดินปัญหาและแนวทางการจัดการดิน 2566
3 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 น้ำในดินและการระบายน้ำตามธรรมชาติ 2566
4 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 ความซึมน้ำของดินและความเหมาะสมของดินสำหรับสร้างบ่อขุด 2566
5 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 ต้นแบบสร้างดินดีน้ำสมบูรณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2566
6 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 บริหารจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืนด้วยแผนการใช้ที่ดิน 2566
7 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 2566
8 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 การจัดการดินด้วยปุ๋ยชีวภาพ 2566
9 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ด้วยแนวคิดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน 2566
10 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 ปุ๋ยชีวภาพ ไมคอร์ไรซา เพิ่มประสิทธิภาพการดูดน้ำและธาตุอาหารพืช 2566
11 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 ปุ๋ยอินทรีย์ ฟื้นฟูดิน อนุรักษ์น้ำ 2566
12 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 ปลูกพืชเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับที่ดินเพื่อนำไปสู่การผลิตอาหาร สร้างความสมดุลของดินและน้ำอย่างยั่งยืน 2566
13 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 ความสามารถในการกักเก็บน้ำและความเป็นประโยชน์ของน้ำในดิน 2566
14 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 ดินดีด้วยไถกลบ ลดภาวะโลกร้อน 2566
15 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2566 การปนเปื้อนของดินและน้ำในภาคการเกษตร ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ สุขภาพมนุษย์และระบบนิเวศ 2566
16 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 ความจริง 5 ประการ ดินเป็นรากฐานของอาหารที่สมบูรณ์ 2565
17 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) 2565
18 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 พื้นที่ต้นแบบ ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน เพื่อปลูกพืชอนาคต (ฺBest Practice) 2565
19 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 เปลี่ยนของเสียจากอาหารให้เป็นปุ๋ยหมัก ช่วยนำธาตุอาหารกลับคืนสู่ดิน 2565
20 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 แนวทางการจัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหาร 2565
21 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรในการผลิตทุเรียน “GI” ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 2565
22 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 เกษตรอินทรีย์ ความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 2565
23 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 การปนเปื้อนดินสู่ห่วงโซ่อาหาร 2565
24 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัย 2565
25 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 วันดินโลก ปี 2565 “Soil: where food begins” อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน 2565
26 เอกสารวิชาการทั่วไป The Volunteer Soil Doctor 2565
27 เอกสารวิชาการทั่วไป Soil Biotechnology in Thailand 2565
28 เอกสารวิชาการทั่วไป ผลสำเร็จของงาน โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 2565
29 เอกสารวิชาการทั่วไป บำรุงดิน ไม้ผล ให้ต้นงาม มีผลดก 2565
30 เอกสารวิชาการทั่วไป การปรับปรุงบำรุงดิน “พื้นที่ปลูกข้าว” ไม่ยากอย่างที่คิด 2565
31 เอกสารวิชาการทั่วไป พืชปุ๋ยสด 2565
32 เอกสารวิชาการทั่วไป คู่มือการปลูกข้าวอินทรีย์ 2565
33 เอกสารวิชาการทั่วไป ดินดี ข้าวงาม ด้วยเทคโนโลยีผสมผสานกรมพัฒนาที่ดิน 2565
34 เอกสารวิชาการทั่วไป แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ 2565
35 เอกสารวิชาการทั่วไป บทความแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 2565
36 เอกสารวิชาการทั่วไป ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ (LDD On Farm) 2565
37 เอกสารวิชาการทั่วไป ภาพถ่ายออร์โธสีกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 2565
38 เอกสารวิชาการทั่วไป จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร 2565
39 เอกสารวิชาการทั่วไป โครงการหมอดินอาสา 2565
40 เอกสารวิชาการทั่วไป ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) 2565
41 เอกสารวิชาการทั่วไป การเก็บตัวอย่างดิน เพื่อวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืช 2565
42 เอกสารวิชาการทั่วไป แนวทางการลดการปนเปื้อนมลพิษในดิน 2565
43 เอกสารวิชาการทั่วไป แนวพระราชดำริสร้างดินให้มีชีวิต 2565