หน้าหลัก/ Poster

Poster

เชิญเที่ยวงาน วันดินโลก ปี 2566

สวัสดีวันอาทิตย์_WSD2023

สวัสดีวันเสาร์_WSD2023

สวัสดีวันศุกร์_WSD2023

สวัสดีวันพฤหัสบดี_WSD2023

สวัสดีวันพุธ_WSD2023

สวัสดีวันอังคาร_WSD2023

สวัสดีวันจันทร์_WSD2023

Board_3D WSD_2023

Poster_WSD2023

แถลงข่าววันดินโลก

Poster_WSD2022

ความจริง 5 ประการ ดินเป็นรากฐานของอาหารที่สมบูรณ์

เปลี่ยนของเสียจากอาหารให้เป็นปุ๋ยหมัก ช่วยนำธาตุอาหารกลับคืนสู่ดิน

ต้นแบบความสำเร็จการจัดการดินของหมอดินอาสาผู้พัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพในชุมชน

เกษตรอินทรีย์ ความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันดินโลก 2565

วันดินโลก 2565

วันดินโลก 2564

วันดินโลก 2564

กิจกรรมวันดินโลก 2564

วันดินโลก 2564

วันดินโลก 2563

วันดินโลก 2563

ความสำคัญของดิน (ปี2562)

ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการสร้างตัวของดิน

กลุ่มเนื้อดินและโครงสร้างดิน

ดินเค็มชายทะเล

ดินเค็ม

ดินเปรี้ยวจัด

ดินกรด

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. (ภาษาไทย) (ปี 2562)

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. (ภาษาอังกฤษ)

การเก็บตัวอย่างดิน เพื่อการวิเคราะห์

การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) วิเคราะห์ฟอสฟอรัส (ปี 2562)

การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) วิเคราะห์โพแทสเซียม (ปี 2562)

การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) วิเคราะห์ไนโตรเจน

การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปี 2562)

การชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion) (ปี 2562)

ตรวจวิเคราะห์ดินด้วยตนเอง

การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหา พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การอนุรักษ์ดินและน้ำ

การพัฒนาที่ดินแบบเกษตรอัจฉริยะ

Zoning by Agri-Map

เกษตรอินทรีย์

DS-SLM

การบริหารจัดการน้ำ

ความลาดชัน 35% เขตเขาและภูเขา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ