หน้าหลัก/ Infographics

Infographics

ผลสำเร็จโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ฝายชะลอความชุ่มชื้น (01)

ฝายชะลอความชุ่มชื้น (01)

Campaign of World Soil Day

เก็บน้ำ สร้างป่า พัฒนาดิน

ป่าหาย น้ำแห้ง ดินเลว ก็พัฒนาได้

อินทรียวัตถุในดินช่วยให้ดินกักเก็บน้ำได้มากขึ้น

เส้นทางและกระบวนการ การเกิดการปนเปื้อนในดิน

สิ่งมีชีวิตในดิน

สาเหตุหลักของการสูญเสียอินทรีย์คาร์บอนในดิน

สัตว์หน้าดินขนาดกลางและขนาดใหญ่มีวิธีการหลีกหนีจากดินปนเปื้อนที่เกิดจากการสะสมของเศษซากพืชที่มีสารพิษ

วัฏจักรคาร์บอน

ประโยชน์ของการจัดการดินอย่างยั่งยืนและการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดิน

บทบาทของดินสุขภาพดี

ดินสุขภาพดีสามารถกรองน้ำ ระบายน้ำ และกักเก็บน้ำ

ดินสุขภาพดีทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน

ดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง

ความหลากหลายทางชีวภาพเหนือดินและใต้ดิน ปฏิสัมพันธ์ที่แยกจากกันไม่ได้

การใช้ทรัพยากรดินและน้ำในการเกษตรน้ำฝนและเกษตรชลประทาน

การชลประทานและการระบายน้ำที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุสำคัญของการสะสมเกลือของดิน

การกร่อนดินและการเกิดดินดาน

ดินและน้ำมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

95% ของอาหารผลิตมากจากดินและน้ำ

ความท้าทายสำหรับอนาคต คือการเพิ่มการผลิตอาหารโดยใช้น้ำน้อยลง

สุขภาพดินที่ดี และน้ำที่อุดมสมบูรณ์

การจัดการความชื้นในดินมีความสำคัญต่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน

ความไม่สมดุลของธาตุอาหารในดิน

ประโยชน์ของดินดี

ดินดี กับความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

ธาตุอาหารในดิน คืออะไร

6 วิธีปฏิบัติ สำหรับเกษตรกรเพื่อต่อสู้กับความไม่สมดุลของธาตุอาหาร

6 วิธีปฏิบัติ เพื่อป้องกันและปรับความไม่สมดุลของธาตุอาหาร

แหล่งโพแทสเซียมสำรองของโลก

ระบบหมุนเวียนของฟอสฟอรัสในดิน

แนวคิดของชุมชนจุลินทรีย์

มากกว่า 1 ใน 3 ของอาหาร กลายเป็นขยะ

ปุ๋ยหมัก การหมุนเวียนเป็นวิถีธรรมชาติที่ควรเป็น

การนำธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียนและขยะเป็นศูนย์

แหล่งธาตุอาหารสำหรับระบบพืช-ดิน

วิธีการจัดการธาตุอาหารในดิน

ดินดี จุดเริ่มต้นสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดินกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การขาดสารอาหารที่ซ่อนเร้น

ธาตุอาหารพืชที่มาจากดิน

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ชีวิตดี, การผลิตดี, โภชนาการดี, สิ่งแวดล้อมดี

ภัยคุกคามต่อดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ (ปี2564)

การสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาดินเค็ม (ปี2564)

การอพยพย้ายถิ่นเนื่องจากความเค็มของดิน (ปี2564)

คุณทำอะไรได้บ้าง เพื่อพิชิตดินเค็ม (ปี2564)

แนวทางปฏิบัติของเกษตรกร (ปี2564)

ทุ่งกุลาร้องไห้ (ปี2564)

ดินเค็มและดินโซดิก (ปี2564)

แผนที่ดินที่มีผลกระทบจากเกลือของโลก (0-30 ซม.) (ปี2564)

แผนที่ดินที่มีผลกระทบจากเกลือของโลก (30-100 ซม.) (ปี2564)

สาเหตุการแพร่กระจายดินเค็ม (ปี2564)

แนวทางการแก้ปัญหาดินเค็ม (ปี2564)

โสนอัฟริกัน ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน (ปี2564)

รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน(ปี 2563)

รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน(ปี 2563)

ความสำคัญของสัตว์ต่อดิน (ปี 2563)

3 สิ่งมีชีวิตที่สำคัญต่อโลก (ปี 2563)

ความสำคัญของพืชต่อดิน (ปี 2563)

ดินขับเคลื่อนชีวิต (ปี 2563)

สิ่งมีชีวิตในดิน ผู้ต่อเติมชีวิต (ปี 2563)

โลก (ปี 2563)

ความสำคัญของจุลินทรีย์ต่อดิน (ปี 2563)

ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน (ปี 2563)

ความหลากหลายทางชีวภาพของดิน (ปี 2563)

รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน(ปี 2563)

มีดินมีอไรดีดี (ปี 2563)

ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน (ปี 2563)

ดิน คือ แหล่งกำเนิด ของสิ่งมีชีวิต (ปี 2562)

ดินดีเป็นปัจจัยสำคัญ ของความมั่งคงทางอาหาร และโภชนาการที่ดี (ปี 2562)

การชะล้างพังทลายของดิน (ปี 2562)

ดินเป็นทรัพยากรใช้แล้ว เสื่อมสภาพไป (ปี2562)

ดินดีเป็นพื้นฐาน การผลิตอาหารที่ดิน (ปี 2562)

ดินช่วยกักเก็บ และทำให้น้ำสะอาด (ปี 2562)

ดินและความหลากหลาย ทางชีวภาพ (ปี 2562)

ดินดี 1 ช้อนโต๊ะ เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต มากมาย (ปี 2562)

มลพิษทางดิน (ปี 2562)

การปนเปื้อนในดิน (ปี 2562 )

การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศทางดิน (ปี 2562)

ดิน กำลังถูกคุกคาม (ปี 2562)

การปิดทับของหน้าดิน (ปี 2562)

การชะล้างพังทลายของดิน (ปี 2562)

การสูญเสียอินทรีย์ คาร์บอนในดิน (ปี 2562)

ความเค็มและการสะสม โซเดียมของดิน (ปี 2562)

ดินกรด (ปี 2562)

การอัดแน่นของดิน (ปี 2562)

การสูญเสียความ หลากหลายทางชีวภาพ (ปี 2562)

ดินคือรากฐานของ ธาตุอาหาร (ปี 2562)

หน้าที่ของดิน (ปี 2562)

ดินเกิดขึ้นได้อย่างไร (ปี 2562)