ความสำคัญของดิน
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการสร้างตัวของดิน

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

กลุ่มเนื้อดินและโครงสร้างดิน
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


ดินเค็มชายทะเล
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

ดินเค็ม
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

ดินเปรี้ยวจัด
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

ดินกรด
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.
(ภาษาไทย)

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.
(ภาษาอังกฤษ)

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

การเก็บตัวอย่างดิน
เพื่อการวิเคราะห์

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]ตรวจวิเคราะห์ดินด้วยตนเอง
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]การชะล้างพังทลายของดิน
(Soil Erosion)

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]