>>2562


ด้วยพระบารมี ปฐพีพัฒนา
5 ธันวา วันดินโลก

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


ลำดับเหตุการณ์
การจัดตั้งวันดินโลก แผ่นที่ 1

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


ลำดับเหตุการณ์
การจัดตั้งวันดินโลก แผ่นที่ 2

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


ลำดับเหตุการณ์
การจัดตั้งวันดินโลก แผ่นที่ 3

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


ลำดับเหตุการณ์
การจัดตั้งวันดินโลก แผ่นที่ 4

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


วันดินโลก ปี 2562 แบบที่ 1
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]
วันดินโลก ปี 2562 แบบที่ 2
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]
วันดินโลก ปี 2562 แบบที่ 3
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เชิญชวนร่วมงาน แบบที่ 1
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เชิญชวนร่วมงาน แบบที่ 2
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เชิญชวนร่วมงาน แบบที่ 3
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เชิญชวนร่วมงาน แบบที่ 4
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เชิญชวนร่วมงาน แบบที่ 5
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เชิญชวนร่วมงาน แบบที่ 6
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เชิญชวนร่วมงาน แบบที่ 7
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เชิญชวนร่วมงาน แบบที่ 8
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เชิญชวนร่วมงาน แบบที่ 9
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เชิญชวนร่วมงาน แบบที่ 10
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เชิญชวนร่วมงาน แบบที่ 11
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เชิญชวนร่วมงาน แบบที่ 12
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เกษตรทฤษฎีใหม่ แผ่นที่ 1
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เกษตรทฤษฎีใหม่ แผ่นที่ 2
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

Asian Soil Partnership
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


Center Of Excellence for Soil
Research in Asia

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

ธาตุอาหารจำเป็นของพืช
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


ดินดีทางการเกษตร
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดิน
บนพื้นที่สูง

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


อย่าปอกเปลือกดิน
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]การปลูกพืชสลับเป็นแถบ
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]Pioneer Highland
Development Project
แบบที่ 1

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

Pioneer Highland
Development Project
แบบที่ 2

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

Situation and Problem
Condition

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


The pronounced Successful
of Soil Erosion Reduction project

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

หญ้าแฝก
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


ผลสำเร็จลดการชะล้าง
พังทลายของดิน

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

10 Vegetative measures
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
มาตรการวิธีพืช

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

24 Mechanical measures
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
มาตรการวิธีกล

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]