VDO งานวันดินโลก 2564
VDO งานวันดินโลก 2563
VDO งานวันดินโลก 2562
 
 

การชะล้างพังทลาย
ของดิน

[ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่]

พื้นที่ขนาดเท่าสนาม
ฟุตบอลถูกชะล้าง
หน้าดิน

[ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่]
 
 

ที่ดินหนึ่งในสามของ
พื้นผิวโลกมีความ
เสื่อมโทรม

[ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่]
การชะล้างพังทลาย
ของดินทำให้ผลผลิต
พืชลดลง

[ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่]