วันดินโลก 5 ธันวาคม
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

ความลาดชัน 35% เขตเขาและภูเข
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

การบริหารจัดการน้ำ
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

การอนุรักษ์ดินและน้ำ
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

DS-SLM
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

เกษตรอินทรีย์
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

Zoning by Agri-Map
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

การพัฒนาที่ดินแบบเกษตรอัจฉริยะ
[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

ดินเกิดขึ้นได้อย่างไร
Thai  |  Eng


หน้าที่ของดิน
Thai  |  Eng


ดินคือรากฐานของ
ธาตุอาหาร

Thai  |  Eng

การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ
Thai  |  Eng

การอัดแน่นของดิน
Thai  | Eng


ดินกรด
Thai  |  Eng


ความเค็มและการสะสม
โซเดียมของดิน
Thai  |  Eng

การสูญเสียอินทรีย์
คาร์บอนในดิน
Thai  |  Eng

ความไม่สมดุลของ
ธาตุอาหารในดิน
Thai  |  Eng

การชะล้างพังทลายของดิน
Thai  |  Eng


การปิดทับของหน้าดิน
Thai  |  Eng


ดิน กำลังถูกคุกคาม
Thai  |  Eng


การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศทางดิน
Thai  |  Eng


การปนเปื้อนในดิน
Thai  |  Engมลพิษทางดิน
Thai  |  Engดินดี 1 ช้อนโต๊ะ
เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต
มากมาย
Thai  |  Eng

ดินและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
Thai  |  Eng

ดินช่วยกักเก็บ
และทำให้น้ำสะอาด

Thai  |  Eng

ดินดีเป็นพื้นฐาน
การผลิตอาหารที่ดิน
Thai  |  Eng

ดินเป็นทรัพยากรใช้แล้ว
เสื่อมสภาพไป
Thai  |  Eng

การชะล้างพังทลายของดิน
Thai  |  Engดินดีเป็นปัจจัยสำคัญ
ของความมั่งคงทางอาหาร
และโภชนาการที่ดี
Thai

ดิน คือ แหล่งกำเนิด
ของสิ่งมีชีวิต
Thai  |  Eng

การชะล้างพังทลาย
ของดิน

[ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่]

พื้นที่ขนาดเท่าสนาม
ฟุตบอลถูกชะล้าง
หน้าดิน

[ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่]
 
 

ที่ดินหนึ่งในสามของ
พื้นผิวโลกมีความ
เสื่อมโทรม

[ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่]
การชะล้างพังทลาย
ของดินทำให้ผลผลิต
พืชลดลง

[ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่]
VDO งานวันดินโลก 2562