กิจกรรมวันดินโลก ปี 2561
หัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
 
กำหนดการจัดงานวันดินโลก
 
นิทรรศการ
   
   
-
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา ต่อยอด และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
-
นิทรรศการวันดินโลก
   
   
-
นิทรรศการ "Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร"
   
   
-
นิทรรศการ "50 ปี การพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้"
   
   
-
นิทรรศการ "พัฒนาการเกษตรด้วย Bio Circular Green Model"
   
-
นิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดิน
   
   
-
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
   
-
เกษตรทฤษฎีใหม่
   
-
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
   
   
-
การเพิ่มผลผลิตข้าว