กิจกรรมวันดินโลก ปี 2561
หัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
 
กำหนดการจัดงานวันดินโลก
 
นิทรรศการ
   
-
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
   
-
สืบสานแนวพระราชดำริรักษาและต่อยอด
   
-
นิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)
   
-
นิทรรศการ Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวี ที่หลากหลายให้ผืนดิน
 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
   
-
Landmark วันดินโลก
   
-
การจัดการดินสำหรับไม้ผลพืชไร่พืชหมุนเวียน
   
-
ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างผสมผสานอย่างยั่งยืน
   
-
หญ้าแฝกกำแพงที่มีชีวิต
   
-
บ้านสวนเกษตรพอเพียง สู้ภัยโควิด-19
   
-
ระบบนิเวศดิน ป่า สัตว์อาศัย
   
-
อนุรักษ์ดินและน้ำ สู่ความยั่งยืน และความหลากหลายทางชีวภาพ
   
-
สัมผัสใกล้ชิดสิ่งมีชีวิตในดิน
 
13 กันยายน 2563 KICK OFF วันดินโลก
 
กิจกรรมเดิน-วิ่ง วันดินโลก 2020 Trail @CESRA