กิจกรรมวันดินโลก ปี 2561
หัวข้อ ปกป้องอนาคต  ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
  กำหนดการจัดงานวันดินโลก
  นิทรรศการ
   
   
-
นิทรรศการตระหนก ตระหนัก "รู้ทันปัญหา ร่วมกันแก้ไข ใส่ใจผืนดิน"
   
-
นิทรรศการ "พลิกแผ่นฟ้า สู่ผืนดิน ปฐพีไทยพัฒนา"
   
-
นิทรรศการ "แฝกกำแพงที่มีชีวิต"
   
-
เครือข่ายกลุ่มปกป้องดิน ภาครัฐ & เอกชน
   
-
DIY สร้างอาชีพ
   
-
ถอดบทเรียนดูแลปกป้องดิน ร้อยเรียงบนกระดานดำ โดยน้องนักเรียน
 
 
 
 
  กิจกรรมเดิน Trail walking
  ภาพกิจกรรมงานวันดินโลก 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี