หัวข้อ Soils and pulses, a symbiosis for life : ดินและถั่ว...เกื้อกูลชีวิต
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
  นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาดินจากยอดดอยสู่ชายทะเล ประกอบด้วย
   
   
   
  กิจกรรมเยี่ยมชมแปลงสาธิต "เกษตรทฤษฎีใหม่" และแปลงสาธิตการปลูกถั่ว
  กิจกรรมการฝึกอบรม
...1) การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ PGS
...2) การฝึกอบรมเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่
...3) การฝึกอบรมการเพาะชำกล้าไม้
  กิจกรรมวิ่ง Active Run 2016 เดินวิ่งเทิดพระเกียรติในสวนของพ่อ
  ภาพกิจกรรมงานวันดินโลก 2559
     
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดย FAO
  กิจกรรมงานวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
  การประชุมระหว่างประเทศ Soils and pulses, a symbiosis for life and for halting soil degradation
  นิทรรศการ "The Lifetime Journey of the World's Development King"