หัวข้อ "ดินคือพื้นฐานอันมั่นคงแห่งชีวิต : Soils, a Solid Ground for Life" ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
     
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
  กำหนดการงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2558
  นิทรรศการ ดินคือพื้นฐานอันมั่นคงแห่งชีวิต : Soils, a solid Ground for Life ประกอบด้วย
    1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    2) นิทรรศการลดต้นทุน
    3) นิทรรศการเพิ่มผลผลิต
    4) นิทรรศการการบริหารจัดการเครือข่ายหมอดิน
    5) นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและละสหกรณ์
  กิจกรรมการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ
  กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประเภททีม หัวข้อ "Healthy Soils for a Healthy Life"
  กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout
  กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น "พลังแห่งแผ่นดิน"
  กิจกรรมการประชุมวิชาการเรื่อง "เปิดโปงความลับของดิน..ให้ผลิตพืชได้..กำไรงาม"
  กิจกรรม เดิน-วิ่ง บนแผ่นดินของพ่อ "Run for Soils, Run for the King"