หัวข้อ "ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม" ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
     
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
  กำหนดการงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2557
  นิทรรศการ “ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท” ประกอบด้วย
    1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    2) นิทรรศการความสําคัญของดิน
    3) นิทรรศการวิทยาศาสตร์ทางดิน
    4) นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและละสหกรณ์
  การอ่านสารจาก FAO เนื่องในโอกาสการประกาศวันดินโลกอย่างเป็นทางการ
  กิจกรรมการแข่งขันเล่นเกมส์ออนไลน์ LDD’s IM-FARM
  กิจกรรมการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
  กิจกรรมการประชุมวิชาการ และเสวนาทางวิชาการ
  กิจกรรมทอล์คโชว์
  กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พัฒนาปฐพี ณ บริเวณลานด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในหัวข้อเรื่อง พระอัจฉริยภาพด้านดินและน้ำ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
     
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดย FAO
  การจัดนิทรรศการ หัวข้อ "Healthy Soils For a Healthy Life"
  การส่งมอบ Soil Monolith