หัวข้อ "ด้วยพระบารมี ปฐพีพัฒนา 5 ธันวา วันดินโลก" ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
     
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
  กำหนดการงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2556
  นิทรรศการ ในหลวงกับการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย
    1) นิทรรศการดินเพื่อการดำรงชีวิต
    2) นิทรรศการดินต้องรู้
    3) นิทรรศการดินมีชีวิต
    4) นิทรรศการดินกับสิ่งแวดล้อม
    5) นิทรรศการดินสำหรับคนเมือง
    6) นิทรรศการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
  กิจกรรมการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ดินกับวิกฤติของประเทศ"
  กิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ
  กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า
  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร