หัวข้อ "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและวันดินโลก ๕ ธันวาคม"
ณ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
     
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
  นิทรรศงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและวันดินโลก ๕ ธันวาคม ประกอบด้วย
    1) พระราชกรณียกิจในภาพรวมเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และการเกษตร
    2) ดิน ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    3) ทรัพยากรดินของประเทศไทย และดินปัญหา
    4) แนวพระราชดําริในการแก้ไขดินปัญหาแต่ละประเภท และเกษตรทฤษฎีใหม่
    5) พระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดิน และการถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
  พิธีจารึกพระนามลงในแผ่นดินเหนียว โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  กิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
  การเสวนาและบรรยายจากเกษตรกรและหมอดินอาสาที่น้อมนําแนวพระราชดําริมาใช้ในการประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิต
  กิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัล
  กิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ
  กิจกรรมการจุดเทียนชัย ถวายพระพร
     
กิจกรรมที่น่าสนใจที่จัดขึ้นโดย FAO
  นิทรรศการพระราชกรณียกิจ หัวข้อ Securing healthy soils for a food secure world
  การประชุมคณะรัฐมนตรีองค์การอาหารและเกษตรครั้งที่ 145 (The 145th FAO Council)
  งานเฉลิมฉลองวันดินโลก (World Soil Day 2012) หัวข้อ "ดินดีเพื่อความมั่นคงทางการผลิตอาหารของโลก : วันแห่งความสำคัญของดิน" ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี