1. การประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 ที่กรุงเทพฯ วันที่ 14-21 สิงหาคม ปี 2545 ในงานนี้กรมพัฒนาที่ดินมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "His Magesty the King's Vision, Leadership and Commitment on Sustainable Land Development Activities in Thailand" ซึ่งเป็นที่ประทับใจของนักปฐพีวิทยาจากทั่วโลกที่มาร่วมการประชุม ทำให้สมาชิกของสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Science : IUSS) ทั่วโลก ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดิน ทรงเป็นผู้นำและปฏิบัติด้วยพระองค์เอง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขดินปัญหา ที่ประชุมจึงเสนอให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์เป็น "วันดินโลก"
              2. วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2549 ในการประชุมดินโลก World Congress of Soil Science ครั้งที่ 18 ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นายประสาท เกศวพิทักษ์ นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย นายสมพงษ์ ถีรวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ศาสตราจารย์ ดร.เอิบ เขียวรื่นรมย์ อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สุทธิประการ กรรมการสมาคมฯ ได้เดินทางไปร่วมประชุมกรรมการ IUSS และติดตามเรื่องการกำหนดวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก 
               3. ปี พ.ศ. 2553 มีการประชุมดินโลก ครั้งที่ 19 ที่เครือรัฐออสเตรเลีย ที่ประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ พิจารณาญัตติว่าด้วยการถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และมีมติ 3 ประการ คือ มีมติเห็นสมควรขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน และกราบบังคมทูลเชิญให้ดำรงตำแหน่ง A Life membership และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก
               4. ปี 2550-2554 ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย พยายามดำเนินการ เรื่องถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่วงการปฐพีวิทยานานาชาติยกย่อง และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก โดยมอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ ทำหน้าที่ประงานกับกรรมการบริหาร IUSS ดำเนินการตามมติทั้ง 3 ประการ ศาสตราจารย์ ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ ได้ติดต่อประสานงานกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ เพื่อดำเนินการต่อ และเป็นผู้คิดชื่อรางวัลนี้ Humanitarian Soil Scientist แล้วนำเสนอให้ราชบัณฑิตแปลเป็นภาษาไทย
               5. เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย นำศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ดคลิฟฟ์ กรรมการบริหารและอดีตเลขาธิการ IUSS พร้อมคณะผู้บริหาร IUSS เข้าเฝ้า ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลก
               6. วันดินโลก (World Soil Day) เกิดขึ้นเนื่องจาก IUSS เห็นว่าการถ่ายทอดความรู้ทางด้านดิน และการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ประชาชนในประเทศต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ จึงควรมีวันดินโลกเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้เรื่องดินพร้อมกันทั่วโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการ IUSS มีความเห็นพ้องกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นกษัตริย์ที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรดิน และทรงประสบความสำเร็จในการปรับปรุงแก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน จึงมีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก ดังนั้น ในวันที่ 16 เมษายน 2555 หลังจากที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" แล้ว ผู้บริหาร IUSS ได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก
               7. ธันวาคม 2555 ที่ประชุมสภามนตรี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ประกาศให้มีการจัดตั้งวันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ IUSS เสนอ และ FAO ได้นำเรื่องวันดินโลก เสนอไปยังที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเพื่อขอการรับรอง
               8. วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ได้มีมติรับรองให้วันดินโลก (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และให้ปี 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soil in 2015) มีผลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป วันดินโลกอยู่ในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ซึ่งทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 193 ประเทศ จะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกโดยทั่วกัน