สหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้ ปี 2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์ในการสร้างความตื่นรู้ถึงความสำคัญของดิน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหาร เชื้อเพลิง และเส้นใยธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศ และเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
     
     
ดังนั้น ตลอดปี 2558 (ค.ศ. 2015) ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะมีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องในการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนการใช้ การปรับปรุง และการอนุรักษ์อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ให้ดินเป็นแหล่งสร้างอาหารปลอดภัย ลดปริมาณผู้หิวโหยและขาดอาหาร ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การลดปัญหาความยากจน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
     
การเฉลิมฉลองวันดินโลกในประเทศไทย ครั้งที่ 1
                 เมื่อองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันดินโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดินให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ
               
การเฉลิมฉลองวันดินโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2555 ณ พารากอนฮอล์ 1 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 โดยมีชื่องานว่า "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และวันดินโลก 5 ธันวาคม"
               การจัดกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดแสดงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ดิน และการแก้ไขดินปัญหาต่างๆ เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินตื้นและดินลูกรัง ดินทราย ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย การทำเกษตรบนพื้นที่สูง (โครงการหลวง) เกษตรทฤษฎีใหม่ การบรรยายพิเศษถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการจุดเทียนชัยถวายพระพร
   
การเฉลิมฉลองวันดินโลกในประเทศไทย ครั้งที่ 2
                 การเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 กรมพัฒนาที่ดิน สมาคอมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมกันจัดงาน ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2556 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ในชื่องาน "ด้วยพระบาร มีปฐพีพัฒนา 5 ธันวา วันดินโลก" โดยมี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี
                 มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การจัดนิทรรศการจำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ในหลวงกับการพัฒนาที่ดิน 2) ดินเพื่อการดำรงชีวิต 3) ดินต้องรู้ 4) ดินมีชีวิต 5) ดินกับวิทยาศาสตร์ 6) ดินสำหรับคนเมือง และ 7) ปุ๋ยสำหรับการผลิตพืช การประชุมและเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การออกร้านแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้บริการ One Stop Service และการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์และการจุดเทียนชัยถวายพระพร ในช่วงค่ำของวันที่ 5 ธันวาคม