เอกสารวิชาการ

Trick! :สามารถค้นหาจากชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่อง ปี
หรือ คำสำคัญที่ต้องการค้นหาได้
ที่ ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่อง ปี อ่าน/Download
1 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 ความจริง 5 ประการ ดินเป็นรากฐานของอาหารที่สมบูรณ์ 2565
2 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) 2565
3 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 พื้นที่ต้นแบบ ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน เพื่อปลูกพืชอนาคต (ฺBest Practice) 2565
4 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 เปลี่ยนของเสียจากอาหารให้เป็นปุ๋ยหมัก ช่วยนำธาตุอาหารกลับคืนสู่ดิน 2565
5 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 แนวทางการจัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหาร 2565
6 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรในการผลิตทุเรียน “GI” ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 2565
7 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 เกษตรอินทรีย์ ความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 2565
8 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 การปนเปื้อนดินสู่ห่วงโซ่อาหาร 2565
9 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัย 2565
10 ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 วันดินโลก ปี 2565 “Soil: where food begins” อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน 2565
11 เอกสารวิชาการทั่วไป The Volunteer Soil Doctor 2565
12 เอกสารวิชาการทั่วไป Soil Biotechnology in Thailand 2565
13 เอกสารวิชาการทั่วไป ผลสำเร็จของงาน โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 2565
14 เอกสารวิชาการทั่วไป บำรุงดิน ไม้ผล ให้ต้นงาม มีผลดก 2565
15 เอกสารวิชาการทั่วไป การปรับปรุงบำรุงดิน “พื้นที่ปลูกข้าว” ไม่ยากอย่างที่คิด 2565
16 เอกสารวิชาการทั่วไป พืชปุ๋ยสด 2565
17 เอกสารวิชาการทั่วไป คู่มือการปลูกข้าวอินทรีย์ 2565
18 เอกสารวิชาการทั่วไป ดินดี ข้าวงาม ด้วยเทคโนโลยีผสมผสานกรมพัฒนาที่ดิน 2565
19 เอกสารวิชาการทั่วไป แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ 2565
20 เอกสารวิชาการทั่วไป บทความแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 2565
21 เอกสารวิชาการทั่วไป ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ (LDD On Farm) 2565
22 เอกสารวิชาการทั่วไป ภาพถ่ายออร์โธสีกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 2565
23 เอกสารวิชาการทั่วไป จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร 2565
24 เอกสารวิชาการทั่วไป โครงการหมอดินอาสา 2565
25 เอกสารวิชาการทั่วไป ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) 2565
26 เอกสารวิชาการทั่วไป การเก็บตัวอย่างดิน เพื่อวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืช 2565
27 เอกสารวิชาการทั่วไป แนวทางการลดการปนเปื้อนมลพิษในดิน 2565
28 เอกสารวิชาการทั่วไป แนวพระราชดำริสร้างดินให้มีชีวิต 2565