รางวัลวันดินโลก (World Soil Day Award)    
 
               สืบเนื่องจากพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก เป็นที่มาของการได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก และการประกาศให้วันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ ประเทศไทย ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้จัดตั้งรางวัลวันดินโลก World Soil Day Award ขึ้น โดยหวังให้เกิดการกระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความอดอยากหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ผ่านทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกของทุกปี
               ผู้ชนะรางวัลในปี 2018 : องค์กร Practical Action จากบังกลาเทศ
               กิจกรรมโดยเน้นความสำเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติ : การจัดกิจกรรม Soil Care Award 2017 Ceremony การจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมร่วมกับเกษตรกร การดูงานในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ในวงกว้าง
               ตัวแทนที่มารับรางวัลในปีนี้ คือ 1) Mr. Habibur Rahman (Senior Specialist – Food Security & Nutrition) 2) AZM Nazmul Islam Chowdhury
               ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล : ประเทศ องค์กร ชุมชน หรือบุคคล ผู้มีผลงาน ที่ประจักษ์ดีเด่นด้านการส่งเสริมกิจกรรมวันดินโลกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดินและการจัดการดินเพื่อความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืน
 
 
               ประเทศไทย ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ได้ก่อตั้งรางวัลดินโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (Food Security) และการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)
                โดยการมอบรางวัลวันดินโลกจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันดินโลกและเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเริ่มมอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2561
 
 
 
       • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการดินโลกที่โดดเด่น
       •  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดินและจัดการดินอย่างยั่งยืน
         • บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบันศึกษา หรือประเทศที่มีผลงานและกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมและการสร้างความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินและจัดการดินอย่างยั่งยืน
       • กิจกรรมที่ส่งเข้าชิงรางวัลต้องเป็นกิจกรรมวันดินโลกที่มีเนื้อหาของงานสอดคล้องกับหัวข้อหลักวันดินโลกที่ FAO กำหนดของปีที่ผ่านมา
   
 
       • ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
          http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/           และกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นภาษาทางการของสหประชาชาติ (อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย จีน หรืออาหรับ)
       • ส่งรายละเอียดกิจกรรม พร้อมด้วย รูปถ่าย วีดีทัศน์ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปให้ฝ่ายเลขาธิการของสมัชชากลุ่มความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership (GSP) secretariat;GSP-Secretariat@fao.org) ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกป
         • ประธานกลุ่มสมัชชาดินทั้ง 9 ภูมิภาคทั่วโลก
       • ผู้แทนคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ทางดิน (Inter-Governmental Technical Panel on Soils;ITPS)
       •  ผู้แทนสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (the International Union of Soil Sciences; IUSS)
       •  ประธานการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (GSP Plenary Assembly) 
   
   
 
       • สำนักงานเลขาธิการสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกพิจารณาใบสมัครและรายละเอียดกิจกรรมในเบื้องต้น จากนั้นจะดำเนินการส่งใบสมัครไปยังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
       • คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินพิจารณาใบสมัครทั้งหมด และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในเดือนพฤศจิกายน
       •  มอบรางวัลวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคม ที่ประเทศไทย 
         • เหรียญรางวัลทองคำ
       • เงินรางวัลจำนวน 15,000 เหรียญสหรัฐ
       •  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับรางวัลที่ประเทศไทยพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร